top of page

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η πρόσβαση στον ιστότοπο «www.nutribalance.gr» (στο εξής «Ιστότοπος») όπως και η χρήση του περιεχομένου του υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης (στο εξής «Όροι και Προϋποθέσεις») όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. Η πρόσβαση και η πλοήγηση αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των Όρων και των Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεσθε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις πολιτικές του «Ιστότοπου», θα πρέπει να τον εγκαταλείψετε και να ΜΗΝ κάνετε καμία χρήση του περιεχομένου του.

Για την χρήση του Ιστοτόπου ζητείται από τον επισκέπτη/χρήστη η αποδοχή της χρήσης από Cookies. Η αποδοχή της χρήσης των cookies γίνεται από τον επισκέπτη / χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους – πολιτική, όπως αναλυτικά εξηγείται στη συνέχεια.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η επιχείρηση που προβάλλεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης από περιεχόμενα ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας, εφόσον η περιήγησή του πραγματοποιείται πάντα με δική του πρωτοβουλία – ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ταχείς ανάπτυξης της τεχνολογίας και του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος σχετικών νομικών ρυθμίσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, οποιαδήποτε μέλλουσα σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους επισκέπτες του ιστότοπου μας για τις σχετικές αλλαγές. Συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.nutribalance.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Σε περίπτωση ανηλίκου χρειάζεται συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων πριν τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του «Ιστότοπου» αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στους συντάκτες του «Ιστότοπου». Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λπ. Ο/οι δικαιούχος/οι έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του www.nutribalance.gr και των συντακτών του.

Το σύνολο του περιεχομένου του Iστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, λογότυπων, φωτογραφιών, video, ηχητικών και γραφικών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και οποιασδήποτε εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου του ιστότοπου, τμήματός ή παραγώγων του, εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα την επιχείρηση (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμά της έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας της επιχείρησης της Μαργαρίτας Οκτωράτου.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον «ιστότοπο» παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιονδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπο. Η επιχείρηση Μαργαρίτα Οκτωράτου δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε, ρητές ή σιωπηρές, δηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ή με τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων του ιστότοπου και δη αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία αυτών, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο αποκλεισμός της ευθύνης συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. Το περιεχόμενο των κειμένων και των άρθρων πρέπει να ελέγχονται από εσάς και ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, καταλληλότητα και την ορθότητα των πληροφοριών. Για νομικές συμβουλές και επίλυση των νομικών σας ζητημάτων πρέπει να απευθυνθείτε στο δικηγόρο σας, ώστε να λάβετε ορθή απάντηση, κατόπιν εξέτασης και έρευνας της εκάστοτε υπόθεσης σας. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση υποστείτε οποιουδήποτε είδους ζημία.΄

Το περιεχόμενο του «Ιστότοπου» όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τις εξατομικευμένες συμβουλές και παρεμβάσεις από τον διαιτολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος και δεν αντικαθιστά την ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές του ιατρού και του διαιτολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε θέμα υγείας και διατροφής. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα σήματα, λογότυπα κλπ. που αναφέρονται ή εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην επιχείρηση Μαργαρίτα Οκτωράτου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την επιχείρηση Μαργαρίτα Οκτωράτου. Δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων, καθώς και καμιά ευθύνη για την πρόκληση ζημίας από τυχόν μετάδοση υιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την επιχείρηση Μαργαρίτα Οκτωράτου, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του ιστότοπου δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου καθώς και η χρήση αυτού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο του ιστότοπου θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 – GDPR)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο που ακολουθεί. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλετε να απέχετε από την χρήση των παρεχομένων από την επιχείρηση μας διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:  – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Σχετική ελληνική νομοθεσία εφαρμογής τους στην Ελλάδα. ​Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Σκοπός του ιστότοπου είναι η γνωριμία σας με την επιχείρηση Μαργαρίτα Οκτωράτου και η παρουσίαση του αντικειμένου και της δραστηριότητας μας. Η επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο ή όταν το αιτείστε εσείς οι ίδιοι με την καταχώρηση των στοιχείων σας στην φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

H περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα δεν απαιτεί την γνωστοποίηση κανενός είδους προσωπικού στοιχείου από την πλευρά του επισκέπτη. Συνεπώς δεν τηρούνται προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών. Η περιήγηση είναι ελεύθερη και γίνεται αποκλειστικά με δική σας επιλογή και ευθύνη. 

Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων απαιτείται κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας - αίτησης ραντεβού της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται/διατηρούνται σε κάποια βάση δεδομένων.

Στην ουσία, επικοινωνώντας ο επισκέπτης μέσω των φορμών επικοινωνίας της ιστοσελίδας δεν είναι υποχρεωμένος να εισάγει παραπάνω προσωπικά στοιχεία από αυτά που απαιτούνται για την επιτυχή αποστολή ενός κοινού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα στοιχεία την αποστολή των οποίων αιτούμαστε για την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ επισκέπτη και επιχείρησης είναι τα ακόλουθα:  Ονοματεπώνυμο | Tηλέφωνο | E-mail.

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της εκάστοτε επικοινωνίας (απάντηση στο e-mail σας), δεν δημοσιοποιούνται σε καμία περίπτωση και δεν διαρρέονται επ’ ουδενί σε τρίτους.

Η χρήση των φορμών επικοινωνίας της ιστοσελίδας είναι καθόλα προαιρετική, ενώ η μη χρήση τους δεν απαγορεύει την περιήγηση του επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση μας αποφεύγοντας την ηλεκτρονική αποστολή των ως άνω αναφερθέντων προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να το κάνει επικοινωνώντας μαζί μας, τηλεφωνικά.

Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων (και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο και email) ζητείται και στην περίπτωση που ο χρήστης εγγραφεί («Subcribe») στη λίστα αποδεκτών ενημερωτικού υλικού (newsletter, email) ή προωθητικών ενεργειών και προϊόντων από την επιχείρηση Οκτωράτου Μαργαρίτα. Και σε αυτή τη περίπτωση θεωρείται ότι ο χρήστης είναι ενήμερος και συμφωνεί τόσο με τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτή τη σελίδα όσο και με την Πολιτική Εμπιστευτικότητας Προσωπικών Δεδομένων στην ίδια αυτή σελίδα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

α) Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων.

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

β) Φόρμα επικοινωνίας

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση Μαργαρίτα Οκτωράτου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση Μαργαρίτα Οκτωράτου, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα επεξεργαστεί τα δεδομένα, που θα καταχωρήσετε με σκοπό την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος/ερωτήματος σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και για το εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείτε υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679) και ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής:

α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους,

γ) φορητότητα των δεδομένων σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με την επιχείρηση Μαργαρίτα Οκτωράτου. Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράβαση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIE

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης στον ιστοχώρο μας, ορισμένες από τις σελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν “cookies”. Τα “cookies” είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται, μέσω της ιστοσελίδας, στο πρόγραμμα περιήγησης σας, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και πιο συγκεκριμένα: 1) τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών επισκεψιμότητας στο site από την Google και 2) την λειτουργικότητα απεικόνισης της ιστοσελίδας μας σε πολλαπλούς τύπους οθονών. Τα “cookies” από μόνα τους δεν αποκαλύπτουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης. Προσωπικά σας στοιχεία (email, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ip address) γίνεται να μας αποκαλύψετε μόνο εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλη η μεταφορά αρχείων μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα, που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Δ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Λογαριασμός Μέλους)

Είναι πιθανό να σας προσφερθεί η επιλογή να δημιουργήσετε έναν ιδιωτικό λογαριασμό (λογαριασμός μέλους) ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κάποιον ιδιωτικό τομέα στον ιστότοπο. Η πρόσβαση στον ιδιωτικό αυτό τομέα την ιστοσελίδα πραγματοποιείται μέσω ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Αναλαμβάνετε την ευθύνη να μην αποκαλύψετε σε κανέναν τρίτο τις πληροφορίες που αφορούν στους διαχειριστές ή τρίτα μέρη των οποίων μπορεί να έχετε γίνει γνώστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας με τον ιστότοπο.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Αναλαμβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το μοναδικό μέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόματος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασμό σας, αλλά και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα τους διαχειριστές για κάθε χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την εξαπάτηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ενδέχεται να προσφέρεται η δυνατότητα πληρωμών μέσω PayPal. Το PayPal είναι ένα απολύτως ασφαλές διεθνές σύστημα εξόφλησης αγορών μέσω πιστωτικών καρτών. Το σύστημα δέχεται VISA, MASTERCARD και AMERICAN EXPRESS όλων των τραπεζών. Η χρήση τους δεν επιβαρύνει με κανένα επιπλέον έξοδο τον αγοραστή. Τα στοιχεία της κάρτας σας παραμένουν απόρρητα και ο ιστότοπος δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όλες οι αγορές ηλεκτρονικών προϊόντων όταν αυτές προβλέπονται ή ή είναι διαθέσιμες είναι τελικές και δεν επιστρέφονται, ούτε υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΚΤΩΡΑΤΟΥ

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

GDPR - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Κατά την πρώτη επίσκεψή σας στο φυσικό χώρο του γραφείου και σε εναρμόνιση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και πριν την έναρξη των διά ζώσης ή online συνεδριών, θα ενημερωθείτε σχετικά με την χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα σας ζητηθούν και θα κληθείτε να μας δώσετε τη συγκατάθεση σας σχετικά με την ασφαλή τήρηση αυτών, με σκοπό την επίτευξη επικοινωνίας μαζί σας, την εξυπηρέτησή σας καθώς και την μελλοντική σας ενημέρωση με πληροφορίες που σας αφορούν.

bottom of page